Gebruiksvoorwaarden
ARRIVING IN HIGH HEELS CORPORATION

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees het volgende goed en grondig door.

BELANGRIJK! Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van en toegang tot deze website (de “Site”), onze Visited mobiele applicatie (de “App”) en onze diensten (gezamenlijk de “Diensten”) die eigendom zijn van, worden beheerd en geleverd door Arriving in High Heels Corporation (“AIHH”, “wij”, “onze”, “ons”). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site, app en diensten gebruikt. Elke persoon die onze site, app en diensten wilt gebruiken, moet deze gebruiksvoorwaarden ongewijzigd accepteren. Door onze site, app en diensten te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden erkent en accepteert en dat alle gerelateerde beleidsregels en richtlijnen van deze site, inclusief ons privacybeleid, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden door verwijzing zijn opgenomen.

 1. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of richtlijnen die onze site, app en diensten regelen te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht na het plaatsen van de herzieningen op onze site. Uw gebruik van onze site, app en diensten is onderworpen aan de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden die op onze site is gepost op het moment van dergelijk gebruik. Als u onze Site, App en Diensten blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn doorgevoerd, betekent dit dat u de wijzigingen erkent en accepteert. Raadpleeg deze gebruiksvoorwaarden regelmatig. als u niet akkoord gaat met wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, stop dan onmiddellijk uw gebruik van onze site, app of diensten.

 1. Privacybeleid

Klik hier om ons privacybeleid te lezen en door te nemen, waarin ons privacybeleid en onze praktijken in detail wordt beschreven, aangezien we dit beleid met de loop van de tijd kunnen wijzigen. We raden u aan ons privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. U stemt hierbij in met ons gebruik van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de voorwaarden en voor de beperkte doeleinden die worden beschreven in ons privacybeleid. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat bepaalde informatie over u onderhevig is aan ons privacybeleid.

 1. Beoogde Gebruikers

U moet minimaal achttien (18) jaar oud zijn om onze diensten en app te gebruiken. Uw gebruik van onze diensten en app is voor ons een bevestiging dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent. U stemt ermee in om met ons samen te werken en alle redelijke maatregelen die we kunnen gebruiken om uw identiteit en geschiktheid te verifiëren in verband met uw gebruik van onze diensten en applicatie.

 1. Uw Registratieverplichtingen

We kunnen soms vereisen dat u zich registreert en/of een account aanmaakt om bepaalde delen van onze diensten of app te gebruiken. Om dit te doen, kan het zijn dat u een wachtwoord, gebruikersnaam en/of andere registratie-informatie moet verstrekken, of moet kiezen, inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijke informatie (gezamenlijk “Registratie-suggesties”). U gaat ermee akkoord en verklaart dat alle door u verstrekte registratiesuggesties accuraat en up-to-date zijn. Als één van uw registratiesuggesties verandert, moet u deze bijwerken door de gecorrigeerde registratiesuggesties naar ons te sturen via info@arrivinginhighheels.com, of door het juiste updatemechanisme op onze site of app te gebruiken, indien beschikbaar. Als we van mening zijn dat de door u verstrekte registratiesuggesties niet correct, actueel of volledig zijn, behouden we ons het recht voor om u toegang tot onze site, diensten of app te weigeren. We zijn echter niet verplicht om de juistheid, volledigheid van de valuta of bruikbaarheid van eventuele registratiesuggesties die u ons heeft verstrekt, te verifiëren.

 1. Gebruikersnaam/Wachtwoord

o Als u zich registreert of een account aanmaakt op de app, bent u als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam, wachtwoord en soortgelijke informatie. U mag anderen niet machtigen om uw gebruikersnaam, wachtwoord of vergelijkbare informatie te gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor al het gebruik of alle activiteiten in uw account, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van het account door een persoon die uw registratiesuggesties gebruikt, met of zonder autorisatie, of die toegang heeft tot een computer waarop uw account zich bevindt of is toegankelijk.

o Als u reden heeft om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is (bijvoorbeeld na verlies, diefstal of onbevoegde openbaarmaking of gebruik van uw registratiesuggesties), moet u de betreffende registratiesuggesties onmiddellijk wijzigen met behulp van het juiste updatemechanisme op het Site, indien beschikbaar, of laat het ons weten via info@arrivinginhighheels.com, of zoals beschreven in ons privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het ongeoorloofde gebruik van uw profiel door een andere persoon en wijzen alle aansprakelijkheid af die verband houdt met dergelijk gebruik.

o We hebben het recht, naar eigen goeddunken, om uw gebruikersnaam en wachtwoord te annuleren zonder kennisgeving en/of waarschuwing aan u.

 

 1. Licentieverlening en Gebruiksbeperkingen

o Mits u aan deze voorwaarden voldoet, zal AIHH u hierbij een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar, niet-sublicentieёrbaar recht verlenen om de app te downloaden en te gebruiken op een compatibel mobiel apparaat om alleen toegang te krijgen tot de diensten -en deze te gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag onze diensten of app voor geen enkel ander doel gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

o De app en de diensten worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt AIHH zich alle rechten, titels en belangen in -en -voor de app en diensten voor; inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

o Het is verboden om enkele andere partij te machtigen voor:
(i) onze Diensten of App te co-branden; (ii) onze site namaken; of (iii) hyperlink naar onze site, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van AIHH.
In het kader van deze gebruiksvoorwaarden betekent “co-branding” het weergeven van een naam, logo, handelsmerk of ander middel voor toeschrijving of identificatie van een partij op een manier die redelijkerwijs de gebruiker de indruk geeft dat dergelijke partij het recht heeft om onze diensten en app weer te geven, te publiceren of te verspreiden, of die een gebruiker kan verwarren door middel van de aard van de relatie tussen ons en die partij. U gaat akkoord mee om te stoppen met het veroorzaken van ongeoorloofde co-branding en framing, of hyperlinking na kennisgeving van ons, en u zult te allen tijde met ons samenwerken na onze ontdekking van dergelijke illegale activiteiten.

o AIHH kan, op elk moment en zonder kennisgeving aan u, de toegang tot of het gebruik van de gehele of een deel van de app of de diensten om welke reden dan ook en zonder enige aansprakelijkheid jegens u opschorten, uitschakelen, beperken of beëindigen. Hoewel AIHH er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de app en diensten optimaal functioneren, kunnen er fouten en/of onnauwkeurigheden optreden. AIHH kan de informatie op de site op elk moment wijzigen of bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving en daarbij de beschikbaarheid van de diensten of de app. We doen geen uitspraken over de compatibiliteit of dat de app of diensten compatibel zijn met, of zullen functioneren met uw apparaat of apparatuur.

 1. Aanvullende Voorwaarden voor Mobiele Gebruikers

o Uw gebruik van onze app moet in overeenstemming zijn met alle gebruiksregels en het beleid van derden die eventueel van toepassing kunnen zijn (“Gebruiksvoorwaarden”), die op u van toepassing zijn, of uw gebruik van onze app, die betrekking kan hebben op een serviceprovider, mobiel apparaat platform of de methode die u gebruikte om onze app te hebben gedownload. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van het gebruiksbeleid dat van toepassing is op uw gebruik van de app.

o Uw gebruik van de app vereist het gebruik van uw data. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle datakosten die uw draadloze serviceprovider in rekening kan brengen en alle andere toepasselijke vergoedingen in verband met uw gebruik van de app.

o U mag deze app niet gebruiken op een apparaat waarvan u weet of waarvan u denkt dat de standaardbescherming en beperkingen zijn verwijderd, inclusief maar niet beperkt tot een apparaat dat is “geroot” of “gejailbreakt”.

o De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing, en betreft, elke app die AIHH aan u levert, ontworpen voor gebruik op een Apple iOS-aangedreven mobiel apparaat (een “iOS-app”):

U erkent dat deze voorwaarden alleen tussen u en AIHH gelden en niet met Apple, Inc. (“Apple”).

 • Uw gebruik van de iOS-app van AIHH moet voldoen aan de op dat moment geldende Servicevoorwaarden van Apple Store.
 • AIHH, en niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor onze iOS-app en de diensten en inhoud die daarop beschikbaar zijn.
 • Uw gebruik van de iOS-app is beperkt tot producten van het merk Apple die u bezit of beheert en zoals toegestaan door het gebruiksbeleid dat is uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store.
 • U erkent dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhoud en ondersteunende diensten te verlenen met betrekking tot onze iOS-app.
 • In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen garantieverplichtingen, expliciet of impliciet bij wet, met betrekking tot onze iOS-app. Indien niet effectief afgewezen, blijven alle garanties bij AIHH. In het geval dat de iOS-app niet voldoet aan de toepasselijke garantie, kunt u Apple informeren en Apple zal de aankoopprijs voor de iOS-app aan u terugbetalen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen andere garantieverplichting wat betreft de iOS-app en alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die te wijten zijn aan het niet bevestigen van enige garantie, is de expliciete verantwoordelijkheid van AIHH.
 • U gaat ermee akkoord dat AIHH, niet Apple Inc., verantwoordelijk is voor het behandelen van claims van u of een derde partij met betrekking tot onze iOS-app of uw bezit en/of gebruik van onze iOS-app, inclusief, maar niet beperkt tot:
  (i) aansprakelijkheidsclaims; (ii) elke claim dat de iOS-app niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving, en alle dergelijke claims worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden -en de wet die op ons van toepassing is als aanbieder van de iOS-app.
 • U gaat ermee akkoord dat AIHH, niet Apple Inc., verantwoordelijk is, in het geval van een claim van een derde partij dat de iOS-app of uw bezit en gebruik van onze iOS-app inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende derde partij, en AIHH, niet Apple Inc., uitsluitend verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van een dergelijke inbreukclaim op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat “terrorisme ondersteunt”; en (ii) u staat niet vermeld op een lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte groepen.
 • U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van onze iOS-app (u mag bijvoorbeeld niet in strijd zijn met de voorwaarden van uw draadloze serviceprovider wanneer u de iOS-app gebruikt).
 • Als u vragen, klachten of claims heeft met betrekking tot de iOS-app, neem dan contact op met AIHH via info@arrivinginhighheels.com.
 • Alle betrokkenen partijen zijn het erover eens dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derden zijn die profiteren van deze voorwaarden, aangezien ze betrekking hebben op uw licentie van AIHH’s iOS-app. Na aanvaarding van deze voorwaarden heeft Apple het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze voorwaarden tegen u af te dwingen, aangezien ze betrekking hebben op uw licentie van de iOS-app als begunstigde van een derde partij.
 1. Gebruikersinhoud

o Door onze diensten te gebruiken, heeft u de mogelijkheid om uw eigen inhoud (zoals tekst, afbeeldingen en ander materiaal), opmerkingen of vragen (gezamenlijk “Gebruikersinhoud”) op onze site te plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot onze blog.

o Wanneer u toegang krijgt tot bepaalde functies op onze site waarmee u berichten kunt plaatsen en met andere gebruikers kunt communiceren, raden we u aan geen persoonlijke informatie, vertrouwelijke informatie of andere informatie te delen die u over het algemeen niet zou willen delen. Alle gebruikersinhoud die u verstrekt voor weergave op de site wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

o U gaat ermee akkoord om alleen inhoud te plaatsen waarop u alle eigendomsrechten, titels en belangen bezit, of een licentie of schriftelijke toestemming van de eigenaar heeft om dergelijke inhoud op onze site te plaatsen. U verleent AIHH een wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licentieerbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, publiceren en distribueren van gebruikersinhoud. We erkennen en gaan ermee akkoord dat u alle eigendomsrechten, titels en belangen in uw eigen gebruikersinhoud bezit.

o We kunnen, maar zijn niet verplicht, het inhoud te beoordelen voordat deze wordt gepost, en we kunnen weigeren om het inhoud om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te plaatsen. Bovendien kunnen we, maar we zijn niet verplicht om, het inhoud te controleren die al op de site is geplaatst. We kunnen, maar zijn niet verplicht, het inhoud te bewerken of te verwijderen waarvan we, naar eigen goeddunken vinden dat het inhoud de toepasselijke wetgeving schenden, onze gebruiksvoorwaarden of het doel van onze diensten niet nakomen, of die we als aanstootgevend beschouwen of ongepast of om een andere reden naar eigen goeddunken vinden dat er is opgetreden.

 1. Bedrijfseigen Inhoud

o De volledige inhoud van onze app en site, inclusief maar niet beperkt tot, namen, ontwerpen, afbeeldingen, illustraties, foto’s, kunstwerk, video, audio, software, code, data, tekst, het uiterlijk van de app, logo’s, slogans, handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, domeinnamen, de selectie, de opstelling en de presentatie van de site als een collectief werk en/of compilatie, is beschermd onder het Canadese copyright, handelsmerk, concurrentie en andere wetten van Canada en andere landen, en is eigendom van ons of is aan ons in licentie gegeven. Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag niets van deze site, door de geleverde diensten of gebruik van de App worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet, uitsluiting of anderszins van enige licentie of recht om een handelsmerk, servicemerk te gebruiken of enig ander intellectueel eigendom. Gebruikersinhoud is eigendom van de persoon die de informatie op de site heeft geplaatst of de derde licentiegever, naargelang het geval.

o We kunnen u periodiek informatie, documenten of bronnen verstrekken, mondeling, elektronisch of geschreven ( “Documentatie”) die eigendom zijn van ons of aan ons in licentie zijn gegeven en die beschermd zijn onder auteursrecht, handelsmerk, octrooi en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle inhoud in de Documentatie, inclusief het verzamelen, ordenen en samenstellen van dergelijke inhoud, is ons exclusieve eigendom of in licentie gegeven aan ons. U mag geen kopieën maken, verkopen, licentiëren, overdragen, publiceren, reproduceren, wijzigen, weergeven, reverse-engineeren, decompileren, demonteren, aanpassen, vertalen, verzenden, regelen, bundelen, exporteren, samenvoegen, lenen, huren, leasen, toewijzen, delen, uitbesteden, hosten, hoe dan ook verspreiden, afgeleide werken voorbereiden op basis van, opnieuw posten, beschikbaar stellen aan een persoon of op andere wijze, direct of indirect, de documentatie of inhoud in de documentatie geheel of gedeeltelijk gebruiken, in welke vorm of op welke manier dan ook, fysiek, elektronisch of anderszins, voor openbare of commerciële doeleinden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U moet afstand nemen van, of stoppen met, wat inbreuk zou maken op of anderszins afbreuk zou doen aan onze eigendomsrechten; of derden toegang zou verlenen tot de documentatie. De beperkingen uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing indien de beperkingen verboden zijn door de toepasselijke wetgeving.

 1. Inhoud van Derden

o Onze diensten en app kunnen informatie of materieёl (“Inhoud van derden”) bevatten die eigendom zijn van of worden geleverd door andere personen anders dan AIHH (“Externe leveranciers”). We geven geen verklaringen en garanties met betrekking tot dergelijke inhoud van derden en verbinden ons er niet toe om onafhankelijk onderzoek te doen naar inhoud van derden. Het opnemen van inhoud van derden van externe leveranciers in onze diensten of app betekent niet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dat we dergelijke inhoud van derden promoveren of ermee instemmen.

o U begrijpt dat u geen eigendomsrechten heeft op de inhoud van derden en dat de externe leveranciers alle eigendomsrechten, titels of belangen, inclusief auteursrechten, behouden in hun respectievelijke inhoud.

o Ter eer en goede trouw dient u te helpen met het vermijden van dergelijk kopiëren of het verspreiden ervan onmiddellijk te stoppen nadat u bewust bent geworden van dergelijk misbruik. U mag niet kopiëren, verkopen, licentiëren, overdragen, publiceren, reproduceren, wijzigen, weergeven, ‘reverse-engineeren’, decompileren, demonteren, aanpassen, vertalen, verzenden, regelen, bundelen, in sub-licentie geven, exporteren, samenvoegen, lenen, huren, leasen, toewijzen, delen, uitbesteden, hosten, verspreiden op welke manier dan ook, afgeleide werken voorbereiden op basis van, opnieuw posten, beschikbaar stellen aan een persoon of op andere wijze, direct of indirect, de inhoud van derden geheel of gedeeltelijk gebruiken in vorm of op welke manier dan ook, fysiek, elektronisch of anderszins, voor openbare of commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de externe leveranciers.

 1. Hyperlinks

Onze diensten en app bevatten hyperlinks naar andere sites die niet worden onderhouden door of gerelateerd zijn aan AIHH. Hyperlinks naar dergelijke sites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring door AIHH van, enige band met of goedkeuring door de eigenaar van de gelinkte site. We bezitten geen controle over sites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en geen goedkeuring van producten of diensten van derden wordt uitgedrukt of geïmpliceerd door enige informatie, materiaal of inhoud waarnaar wordt verwezen, of die is opgenomen in -of gelinkt van -of naar -onze diensten of app. Het gebruik van dergelijke sites van derden,  daarbij informatie, materiaal en diensten op deze sites, is uitsluitend op eigen risico. U begrijpt ook en gaat ermee akkoord dat ons privacybeleid alleen van toepassing is wanneer u onze diensten en app gebruikt. Als u eenmaal bent gelinkt aan een andere site, moet u de privacyverklaring van die site lezen voordat u persoonlijke informatie vrijgeeft.

 1. Gebruik van onze Site, App en Diensten

o We verwachten dat u onze site, app en diensten op een professionele en verantwoordelijke manier zult openen en gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en alle gebruikers van de site, app en diensten (de “Gebruikers”) rechtmatig en respectvol zult behandelen bij het plaatsen van inhoud en interactie met gebruikers via de site. Door onze diensten of app te gebruiken, heeft u de mogelijkheid om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van AIHH als u ons een e-mail stuurt of contact met ons opneemt via onze site. We verwelkomen uw vragen, suggesties, ideeën en andere informatie (gezamenlijk “Suggesties”) die u aan ons communiceert zolang dergelijke suggesties, inhoud of interactie niet illegaal, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, schadelijk, beledigend is, intimiderend, kronkelig, homo fobisch, seksistisch, respectloos, haatdragend of racistisch, ethisch of anderszins aanstootgevend, inbreuk-makend op de privacy, die inbreuk maakt op intellectueel eigendom of privacyrechten van derden, of anderszins schade toebrengt aan derden.

o U bent niet verplicht ons suggesties te doen over onze site, diensten of app. Als u ons echter suggesties geeft, behouden we alle rechten op suggesties die u ons geeft en stemt u ermee in ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke licentie te verlenen om uw suggesties met commerciële doeleinden te gebruiken.

o U stemt er verder mee in dat u onze site, app en diensten alleen voor wettige doeleinden mag gebruiken en verklaart en garandeert dat u onze site, app en diensten niet zult gebruiken om te:

 • e-mailen, ons suggesties doen of anderszins verzenden die u niet het recht hebt om te verzenden onder enige wet of contractuele of fiduciaire relaties (zoals bedrijfseigen -en vertrouwelijke informatie die verkregen is of openbaar is gemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten);
 • e-mailen, ons suggesties doen of anderszins doorgeven die inbreuk maken op, misbruik maken van, of anderszins inbreuk maken op het auteursrecht, octrooirecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht van publiciteit of privacy van derden, of andere aanmoedigen om dat te doen;
 • alle eigendomsverklaringen of labels, of enig promotie- of reclamemateriaal, van onze site, app en diensten verwijderen;
 • e-mailen, verzenden of vesturen via internet ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, branding, promotiemateriaal, commerciële werving, politieke campagnes, “junk mail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespel” of andere vorm van verzoek;
 • zich voor te doen als een persoon of entiteit of een verkeerde voorstelling te geven van uw banden met een andere persoon, bedrijf of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een vals e-mailadres of ons te misleiden over uw identiteit wanneer u zich op onze site bevindt of anderszins met ons communiceert;
 • Software, alle softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen, per e-mail te verzenden of anderszins te verzenden, legt een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van de site of beperkt de functionaliteit van AIHH netwerken, hardware of telecommunicatieapparatuur van derden;
 • onze diensten, app of site verstoren of proberen te verstoren, inclusief maar niet beperkt tot onze servers of netwerken die zijn verbonden met onze site, inclusief pogingen voor de toegang naar een andere gebruiker, host of netwerk te belemmeren, inclusief maar niet beperkt tot overbelasten, het initiëren, verspreiden, deelnemen, leiden of poging tot ‘denial of service’ -aanvallen, ‘spammen’, ‘crashen’, ‘overstromen’ of ‘mail-bombarderen’ van onze site of het niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van verbonden netwerken van onze site, app en diensten;
 • directe bots, spiders, crawlers, avatars, intelligente agenten of enig ander geautomatiseerd proces op onze computersystemen of anderszins, een onredelijke belasting creëren van al onze computerhardware, netwerk, opslag, invoer/uitvoer of elektronische controleapparaten;
 • opzettelijk of onopzettelijk in strijd zijn met toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetten, regels of voorschriften die van toepassing zijn in verband met onze site, app en diensten of gebruikersinhoud;
 • het wijzigen, aanpassen, toewijzen, kopiëren, in sub-licentie geven, vertalen, verhuren, verkopen, reverse-engineeren, decompileren of demonteren van onze diensten of app (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden), inclusief maar niet beperkt tot enig deel van onze site;
 • Gebruikersinhoud of andere persoonlijke informatie van andere gebruikers verzamelen, opslaan, distribueren, plaatsen, herzien of verwijderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
 • informatie of gebruikersinhoud overdragen waarvan u weet dat deze vals, onnauwkeurig of misleidend is; of
 • Verzenden van informatie of gebruikersinhoud die intiem of privé is of waarvan u niet wilt dat het publiek toegang heeft.
 1. Afwijzing van Garanties/Beperking van Aansprakelijkheid

o U begrijpt dat we commercieel redelijke inspanningen zullen implementeren om onze diensten, site of app te leveren, maar we kunnen en zullen geen specifieke en beoogde resultaten van het gebruik van onze diensten, site of app garanderen of beloven. U erkent tevens dat alle informatie in onze documentatie wordt verstrekt voor uw eigen gemak en alleen voor informatieve doeleinden is. U erkent dat het vertrouwen op onze documentatie, diensten en app op eigen risico is en dat u alle risico’s die verband houden met het gebruik van onze documentatie, diensten en app moet evalueren en dragen. Alle meningen en opmerkingen van het inhoud vertegenwoordigen de meningen van de persoon die dergelijke gebruikersinhoud heeft gepost en vertegenwoordigen op geen enkele manier de meningen van AIHH.

o We garanderen geen specifieke en beoogde resultaten en voordelen, inclusief maar niet beperkt tot financiële of commerciële, van het gebruik van onze diensten, site of app. U erkent dat elk gebruik van onze diensten, site of app op eigen risico is. U bent zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van -en resultaten van het gebruik van onze diensten, site en app. Uw gebruik van onze diensten, site en app is geheel op eigen risico.

o We garanderen of vertegenwoordigen niet dat bestanden of informatie die beschikbaar zijn voor toegang tot of downloaden van internet, hyperlinks, onze site of bestanden en e-mails van ons vrij zijn van virussen, wormen, Trojan Horses of andere code die besmetting of destructieve eigenschappen bevatten. Uw gebruik van internet is op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersystemen of verlies van gegevens als gevolg van internettoegang of onze site, diensten en app.

o Uw gebruik van onze site, diensten, app en documentatie is op eigen risico. Onze site, diensten, app en documentatie worden geleverd “zoals ze zijn” en “wanneer beschikbaar” zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. We wijzen uitdrukkelijk alle verklaringen, garanties en voorwaarden af, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of rustig genot die voortvloeien uit een handelswijze of gebruik van handel voor onze site, diensten, app en documentatie. We geven geen verklaringen, garanties of voorwaarden met betrekking tot de beschikbaarheid, volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van onze site, diensten, app of documentatie. Voor verduidelijking, wij verklaren of garanderen niet dat:
(i) onze diensten, site of app geen inbreuk zullen maken op, of onderworpen zullen zijn aan, claims op het gebied van intellectuele eigendom, of een claim op inbreuk op het handelsmerk of andere rechten van een andere partij; (ii) onze site, app of documentatie ononderbroken, functioneel, veilig, betrouwbaar, nauwkeurig, volledig, actueel, nuttig, geschikt, veilig of foutloos zal zijn; (iii) onze diensten, site of app zullen geschikt, nauwkeurig, correct, betrouwbaar, volledig, tijdig, foutloos zijn of op welke manier dan ook aan uw eisen en verwachtingen voldoen; (iv) eventuele defecten in onze site, diensten, app of documentatie worden gecorrigeerd; (v) gebruikersinhoud zal respectvol, gepast, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of in volledige overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden zijn; en (vi) we hebben inhoud van derden geverifieerd of onderschreven. Onze site, diensten, app en documentatie kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten en we kunnen te allen tijde wijzigingen of verbeteringen aanbrengen aan de site, diensten, app en documentatie.

o In geen geval zijn AIHH, haar bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, werknemers, externe leveranciers, agenten of adviseurs (“geassocieerde personen”) aansprakelijk jegens u of enige andere persoon of entiteit voor enige directe, indirecte, voorbeeldige, speciale, incidentele gevolgschade of punitieve schade, inclusief inkomensverlies, winstderving, verlies van verwachte verkopen, verlies van kansen, bedrijfsonderbreking, het niet realiseren van onverwachte besparingen, materiële schade, vorderingen van derden, verlies van goodwill, gegevens of andere immateriële verliezen of ander economisch of persoonlijk verlies voortvloeiend uit of in verband met: (i) uw gebruik van of vertrouwen op het inhoud of de informatie die door ons wordt verstrekt op onze site, diensten, app of vermeld in onze documentatie; (ii) uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van onze diensten, app of site; (iii) uw schendingen van inbreuk op handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten; (iv) een storing in de prestaties van onze site, diensten en app, of deze nu verband houdt met fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertraging in de werking of verzending, computervirussen of lijnstoringen; (v) het ongeoorloofde gebruik van uw account en wachtwoord door enige persoon; (vi) inhoud van derden of sites met hyperlinks; (vii) uw gebruikersinhoud of andere informatie die u hebt verzonden of gedeeld met andere gebruikers of het publiek via of in verband met onze service; of (viii) alle andere zaken met betrekking tot onze site, diensten, app en documentatie, of deze nu zijn gebaseerd op contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, fundamentele schending, het niet naleven van een essentieel doel of anderszins, ongeacht of we enige kennis hadden, feitelijk of constructief, dat u dergelijke schade zou kunnen oplopen.

o Wij verwerpen alle bovenstaande verklaringen, garanties en voorwaarden in  overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bepaalde rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of voorwaarden of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. Als deze wetten op u van toepassing zijn, is het mogelijk dat sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing zijn en heeft u mogelijkerwijs aanvullende rechten.

 1. Vrijwaring

U stemt er te allen tijde mee in om AIHH, haar werknemers, aannemers, agenten, officieren, directeuren, opvolgers, rechtverkrijgenden en opdrachtgevers (de “Gevrijwaarde Partijen”) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims, verliezen, vonnissen, acties, dagvaardingen, schade, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en andere vergoedingen en uitbetalingen) gemaakt door een van de voorgaande partijen als gevolg van uw gebruik of misbruik van onze site, diensten, app of Documentatie, of door uw schending van deze gebruiksvoorwaarden. U vrijwaart en vrijwaart de Gevrijwaarde Partijen ook voor -en tegen alle claims van derden die voortvloeien uit uw gebruik van onze site, diensten, app en documentatie, inclusief maar niet beperkt tot inbreuk op handelsmerken of andere aanspraken op intellectueel eigendom van derden.

 1. Systeembeveiliging

Het is u verboden diensten of faciliteiten te gebruiken die worden verstrekt in verband met onze site, diensten of app om de beveiliging in gevaar te brengen of met onze systeembronnen e /of accounts op welk manier dan ook in aanraking te komen. Het gebruik of de distributie van tools die zijn ontworpen om de beveiliging in gevaar te brengen (bijv. Programma’s voor het raden/voorspellen van wachtwoorden, kraakprogramma’s of tools voor netwerkonderzoek) zijn ten strengste verboden. We behouden ons het recht voor om vermoedelijke schendingen van deze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken en volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons vragen of opdracht geven om de identiteit bekend te maken van iedereen waarvan wordt aangenomen dat die deze gebruiksvoorwaarden schendt.

 1. Geschillenbeslechting

Alle geschillen of claims die voortvloeien uit -of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot de site, diensten, app of documentatie, worden uitsluitend opgelost door arbitrage volgens de arbitrageregels van het ADR Institute of Canada, Inc. De arbitrage wordt uitgevoerd door één arbiter en de zetel van Arbitration is Toronto, Ontario. De taal van de arbitrage is Engels. De beslissing van de arbiter is bindend voor de betrokkenen partijen.

 1. Toepasselijk Recht; Jurisdictie(rechtsgebied)

Deze gebruiksvoorwaarden en alle acties die daarmee verband houden of verband houden met onze site, diensten, app of documentatie worden beheerst, gecontroleerd, geïnterpreteerd en gedefinieerd door en onder de wetten van de provincie Ontario en de daarop toepasselijke federale wetten van Canada zonder effect te hebben met eventuele principes van wetsconflicten. Het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen is uitdrukkelijk van deze overeenkomst uitgesloten. Behoudens artikel 16, gaat u ermee akkoord dat elke actie bij wet of gelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van onze site, diensten, app of documentatie alleen zal worden ingediend bij een rechtbank in Toronto, Ontario, Canada, en u stemt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met -en onderwerpt zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van dergelijke rechtbanken met het oog op een dergelijke actie. Uw gebruik van onze site, diensten, app en documentatie is ongeldig indien verboden door wetten in rechtsgebieden waaraan u anderszins onderworpen bent, en u stemt ermee in om onze site, diensten, app of documentatie in dergelijke omstandigheden niet te bezoeken of te gebruiken.

 

 1. Beëindiging

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden van kracht blijven zolang u onze site, diensten, app of documentatie gebruikt. U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst alleen door u kan worden beëindigd als u met het gebruik van onze site, diensten, app of documentatie bent gestopt. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van onze site, diensten, app of documentatie op te schorten of te beëindigen en alle informatie of gebruikersinhoud die betrekking heeft op u en uw gebruik van onze site, diensten, app of documentatie op elk moment en om welke reden dan ook te verwijderen en te vernietigen, met of zonder reden, als we van mening zijn dat u deze gebruiksvoorwaarden op welke manier dan ook schendt. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u ervoor kiezen het gebruik van de site stop te zetten of ons een e-mail te sturen op info@arrivinginhighheels.com.
Als u ontevreden bent met onze site, diensten, app of documentatie, tezamen met deze gebruiksvoorwaarden, uw enige oplossing is om het gebruik van onze site, diensten, app of documentatie stop te zetten door de site niet meer te gebruiken, wat betekent het niet langer gebruiken van de diensten en de app.

 

 1. Gehele Overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden en al onze andere juridische kennisgevingen, regelgevingen (beleid) en richtlijnen die aan deze gebruiksvoorwaarden zijn gekoppeld, vormen de volledige overeenkomst tussen u en AIHH en betreft uw gebruik van onze site, diensten, app en documentatie en vervangen alle eerdere gemaakte afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk), claims, verklaringen en afspraken van de partijen met betrekking tot het onderwerp, gebruik en de gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd of aangepast, behalve schriftelijk of door dergelijke wijzigingen of aanpassingen beschikbaar te maken op onze site.

 

 1. Geen Agentschap; Begunstigde van Derden

Wij zijn niet uw agent, fiduciair, trustee of andere vertegenwoordiger. Niets dat in deze gebruiksvoorwaarden wordt uitgedrukt of vermeld of geïmpliceerd, is bedoeld of zal worden geïnterpreteerd om aan een andere persoon dan de partijen hieruit een wettelijk of billijk recht, rechtsmiddel of claim onder of met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden te geven. Deze gebruiksvoorwaarden en alle verklaringen, garanties, convenanten, voorwaarden en bepalingen hiervan zijn bedoeld en zijn uitsluitend en uitsluitend voor u en AIHH.

 1. Overdracht

U mag uw rechten, plichten of verplichtingen hieronder niet toewijzen, overdragen, uitbesteden of delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 1. Scheidbaarheid

Als een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank ernaar moet streven uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling en de andere bepalingen van de voorwaarden van gebruik blijven volledig van kracht.

 1. Geen Afstandsverklaring

Er kan niet worden verondersteld afstand te hebben gedaan van onze rechten of rechtsmiddelen die in deze gebruiksvoorwaarden worden beschreven, tenzij de verklaring van afstand schriftelijk is en door ons wordt ondertekend. Geen enkele vertraging of weglating door ons bij het uitoefenen van onze rechten of rechtsmiddelen zal afbreuk doen aan of worden opgevat als een verklaring van afstand. Elke enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel sluit verdere uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel niet uit. In het geval dat we de strikte uitvoering van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van ons recht om deze bepaling of andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden vervolgens af te dwingen.

 1. Titels

De titels die in deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele werking en hebben geen invloed op de constructie of interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Taal

U gaat ermee akkoord dat Engels de taal is van onze site en van alle transacties die plaatsvinden in verband met onze diensten en app, en u stemt ermee in afstand te doen van enig recht op het gebruik van en vertrouwen op andere talen of vertalingen. U erkent dat het uw uitdrukkelijke wens is dat deze gebruiksvoorwaarden in het Engels zijn opgesteld.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarop betrokken juridische documenten in het Engels worden opgesteld.

 1. Laatste Wijziging

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 30 juni 2017.